วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลตระการพืชผล :

โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ บริการสุขภาพแบบองค์รวมและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 พันธกิจ :

1.พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม (SO)

2.พัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่ายขนาดใหญ่ ระดับ M 1 (SO)

3.พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ST)

4.ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายการจัดการสุขภาพ (ST+WT)

5.พัฒนากระบวนการบริการให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ (HA) อย่างต่อเนื่อง (ST)

6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ST+WT)

7.พัฒนากำลังคนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (WO)

8.พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ

 ค่านิยม SMART :

T: Team ,Talent Management ทิศทางนำ คนทำงาน

K: Knowledge คนทำงาน พาเรียนรู้ การพัฒนา

H: Humanized Health Care ผู้รับผล คนทำงาน

Scroll to Top