ประวัติโรงพยาบาลตระการพืชผล

ประวัติโรงพยาบาลตระการพืชผล ” เดิมเป็นสถานีอนามัย ชั้นหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอาเภอตระการพืชผล ตรงกันข้ามกับวัดศรีโพธิ์ชัย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสานักงานสาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล พ.ศ.2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย มีแพทย์ประจา 1 คน พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พ.ศ.2521 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 53 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ 16 (ปัจจุบันเป็นหมู่ 8 ตาบลขุหลุ) บ้านคานามูล ตาบลขุหลุ อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้กับวัดพระบรมธาตุ อาเภอตระการพืชผล ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2522 เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2524 โดยทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2524 โดยนายประกอบ แพทยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยนั้น เป็นประธาน มีผู้อานวยการโรงพยาบาลท่านแรก คือ นายแพทย์วิรัช ประลันย์ ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 150 เตียง (M2) ผู้อานวยการโรงพยาบาลลาดับที่ 12 คือ แพทย์หญิงจุไรรัตน์ ทุมนันท์ มีอัตรากาลังรวมทั้งสิ้น 475 คน

Scroll to Top