ประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ


เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง บันทึกข้อความเผยแพร่ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เรื่อง

เรื่อง บันทึกข้อความเผยแพร่ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เรื่อง

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง บันทึกข้อความแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง บันทึกข้อความแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง บันทึกข้อความเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง บันทึกข้อความเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง แบบฟอร์มเผยแพร่ กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง บันทึกข้อความแจ้งเวียน ใช้กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง บันทึกข้อความแจ้งเวียน ใช้กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567
12 Next
Scroll to Top