เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 เบอร์ 6.5 เบอร์ 7.0 เบอร์7.5 เบอร์ 8.0 และเบอร์ 8.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 เบอร์ 6.5 เบอร์ 7.0 เบอร์7.5 เบอร์ 8.0 และเบอร์ 8.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 เบอร์ 6.5 เบอร์ 7.0 เบอร์7.5 เบอร์ 8.0 และเบอร์ 8.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศราคากลาง และคุณลักษณะ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 และ 8.5 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศราคากลาง และคุณลักษณะ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 และ 8.5 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศราคากลาง และคุณลักษณะ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง เบอร์ 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 และ 8.5 ประกาศปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคา Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลตระการพืชผล ปีงบประมาณ 2567 Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน Read More »

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถุงยาง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถุงยาง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถุงยาง Read More »

Scroll to Top