นโยบายและแผนงาน


(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แบบกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

แบบกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

เล่มแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดอุบลรา=

เล่มแผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
Scroll to Top