แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

Scroll to Top